Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Απόρρητο Προσωπικών Δεδομένων & Συναλλαγών


Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη συλλέγονται από την εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το 4-sports και της επικοινωνίας με τον πελάτη για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του 4-sports είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά της εταιρίας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναίνεσής του, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σου δεδομένων στην εταιρία. Εξυπακούεται ότι ο πελάτης είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του αλλά και τη διαγραφή του ως εγγεγραμμένος χρήστης. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του εκ των άρθρων 11- 13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την εταιρεία  μόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος χρήστης του 4-sports ή/ και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές του με την εταιρία και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί του. Τα προσωπικά του δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το 4-sports.

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 1) Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες  – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ) από τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Το σύνολο ωστόσο το δεδομένων του πελάτη προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών του πελάτη διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και την εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του 4-sports πρέπει επίσης να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η αλλαγή των κωδικών χρήστη (username & password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του 4-sports.

Επειδή τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει στο 4-sports είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής του με την εταιρία, καθώς αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας μαζί με τον πελάτη για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί του καθώς και των παραγγελιών, ο πελάτης θα πρέπει να είναι σίγουρος/η ότι τα στοιχεία που έχει δώσει είναι απολύτως ορθά. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από τον πελάτη τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, του ζητά στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σου να επανελέγξει τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλει σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σου. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο πελάτης(λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε αυτόν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εκ νέου τα στοιχεία του κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

 

Ασφάλεια

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται από τον χρήστη, παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ταυτόχρονα,  δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά αυτός επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη, μέσω των ανωτέρω κωδικών είναι ο ίδιος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο πελάτης  θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της εταιρίας το συντομότερο δυνατό, αλλιώς το κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του και τα συστήματα της εταιρίας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser του τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της εταιρίας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή του με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της εταιρίας, σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Powered By New Glaridis Sport
4 Sports © 2020
Codeinspires web and mobile development
Kalavria Extra Virgin Olive Oil